CEELI Institut je nevládní nezisková organizace zaměřená na poskytování odborné přípravy, výměn a vzdělávání odborníků na právo, se zaměřením na prosazování právního státu a lidských práv, podporu demokratických institucí a mechanismů, boj proti korupci a pomoc při budování volné tržní ekonomiky.

Od našeho založení v roce 1999 jsme poskytli právní postgraduálního vzdělání a výměnu pro více než 2500 odborníků na právo z více než 40 zemí.

Školitelé CEELI Institutu jsou mezinárodními experty ve svých oborech, kteří dobrovolně věnují svůj čas a odbornost veřejným službám pro-bono. Naše programy jsou intenzivní, praktické a založené na dovednostech.

Přístup CEELI Institutu k takto široké celosvětové síti odborných školitelů nám umožňuje tvořit a upravovat programy přímo podle potřeb našich účastníků.

Současné programy CEELI Institutu zahrnují tyto hlavní oblasti:
Podpora nezávislého soudnictví

Central and Eastern European Judges Network

V listopadu 2012 spustil CEELI Institut projekt Výměnné soudní sítě pro střední a východní Evropu (C&EE), s cílem podpořit soudce nižších soudů a soudní úředníky při práci na zlepšování soudní integrity a účinnosti soudů a svedl tak dohromady muže a ženy, kteří projevili ve své práci odhodlání zlepšit soudní integritu.

Výměnná soudní síť CEELI Institutu zahrnuje řadu setkání, na nichž členové otevřeně diskutují o zkušenostech s bojem proti korupci a neefektivnosti v soudní síni. Soudcům je zde také poskytnuta příležitost projednat a sdílet na mezinárodní úrovni ty nejlepší postupy s kolegy ze západní Evropy a Ameriky.

V listopadu 2013 se třicet čtyři mladých soudců a soudních úředníků ze střední a východní Evropy zúčastnilo zahajovacího Setkání u kulatého stolu, kde se zabývali problémy, kterým čelí při budování soudní integrity v nově vznikajících demokraciích. V návaznosti na tento program jeho účastníci vyvinuli a s pomocí institutu nadále udržují webové stránky, které poskytují členům sítě nepřetržitý přístup k mezinárodním právním expertům. Soudcům je zde také poskytnuta příležitost projednat a sdílet na mezinárodní úrovni ty nejlepší postupy s kolegy ze západní Evropy a Ameriky.

Kromě hlavní činnosti sítě poskytuje CEELI Institut organizační a finanční podporu pro jiná mezinárodní školení vedená členy sítě, včetně Maďarské justiční akademie a Gruzínské vysoké školy práva.

V červnu 2014 bude CEELI Institut pořádat třetí ročník setkání u kulatého stolu. Účastníci budou zkoumat mezinárodní standardy spravedlnosti a způsob, jak tyto standardy podporují nezávislé soudnictví.

Konference nejvyšších soudců

CEELI Institut i nadále podporuje Konferenci nejvyšších soudců střední a východní Evropy, kterou pomohl založit v roce 2007. Konference byla vytvořena za účelem řešit soudní korupci na nejvyšších úrovních soudů daného regionu a nyní je do značné míry soběstačná. Prostřednictvím událostí sponzorovaných samotnými zúčastněnými vrchními soudy, nejvyšší soudci a účastníci vrchních soudů nadále rozvíjejí strategie a osvědčené postupy pro prosazování soudní integrity a zodpovědnosti na základě vlastních zkušeností a podnětů mezinárodních expertů. Nejvyšší soudce amerického Nejvyššího soudu John Roberts a soudkyně Sandra Day O’Connor patří mezity, kteří se programů konference účastní. Člen správní rady Friends of the CEELI Institute FOCI) John Walker, soudce Druhého obvodního odvolacího soudu, i nadále úzce spolupracuje se skupinou, poskytuje jí podporu, poradenství a odborné znalosti.

V roce 2013 byl hostitelem konference Nejvyšší soud Černé Hory. Sešli se zde soudci ze sedmnácti zemí regionu za účelem upřímné diskuse mimo záznam o tématech zahrnujících nezávislost soudnictví, účinnost řízení případů a šetření domácích i mezinárodních tlaků ovlivňujících fungování justice.

Tunisko: Soudnictví v demokratické společnosti (Judging in a Democratic Society)

CEELI Institut v současnosti pokračuje v úsilí vzdělávat tuniské soudce v oblasti soudní integrity a lidských práv. S podporou Ministerstva spravedlnosti Tuniska a samotných soudců nakonec program Judging in Democratic Society ovlivní  900 soudců z celého Tuniska a jeho různých soudů. Tento program je zaváděn v koordinaci s International Legal Assistance Consortium (ILAC) a International Bar Association a je financován švédskou Agenturou pro mezinárodní rozvoj (Swedish International Development Agency).

Tento program zdůrazňuje vůdčí roli, kterou soudci ve společnosti představují, stejně jako význam soudnické nezávislosti a soudní odpovědnosti v demokratické společnosti. Stejný důraz je také věnován nástrojům potřebným k tomu, aby soudy fungovaly spravedlivým a účinným způsobem, včetně podstatných znalostí potřebných ke zvládnutí současných problémů a školení pro řešení administrativních otázek, jako je plánování a řízení případů.

Podpora protikorupčního úsilí.

Protikorupční školení pro prokurátory, vyšetřovatele a soudce

V roce 2013 zahájil institut CEELI Protikorupční školení pro prokurátory, vyšetřovatele a soudce, náš první zpoplatněný kurz. Program sdružuje školitele, zahrnující i některé z nejzkušenějších protikorupčních prokurátorů, forenzních účetních a provozovatelů praxe, a poskytuje účastníkům komplexní rámec pro vyšetřování a stíhání korupce oficiálních míst. Kurz se bude v roce 2014 opět zabývat vyšetřováním a stíháním oficiální korupce, s klíčovým vystoupením Nicoly Bonucciho, ředitele pro právní záležitosti v OECD.  Účastníci programu v roce 2014 budou zahrnovat vyšetřovatele a prokurátory z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Moldávie, Slovenska, Ukrajiny a Uzbekistánu.

Tunisko:  Podpora pro nově založený protikorupční úřad

Kromě soudního školení v Tunisku, institut CEELI také poskytuje podporu a školení nově zřízenému tuniskému protikorupčnímu úřadu. Školení pro personál úřadu, společně s úředníky z jiných klíčových donucovacích orgánů a státních zastupitelství, je určeno k posílení technických a právních dovedností nezbytných k vyšetřování a stíhání případů oficiální korupce. Pod vedením mezinárodně uznávaného tuniského právníka Samira Annabi má úřad dobré předpoklady k tomu, aby se rozvinul v přední nezávislý orgán, který bude účinně řešit korupci oficiálních míst v Tunisku a je schopen usilovat o vymáhání aktiv odcizených tuniskému lidu. Tento program je velkoryse podporován organizací International Legal Assistance Consortium (ILAC) a je financován švédskou Agenturou pro mezinárodní rozvoj (SIDA).

Boj proti korupci při zadávání veřejných zakázek

Na základě odborných znalostí a zkušeností v oblasti poskytování antikorupčních programů rozvíjí CEELIconference-3 Institut program zaměřený na boj s korupcí v procesu zadávání veřejných zakázek. Toto úsilí je navrženo tak, aby propojovalo obsáhlou skupinu příslušných představitelů, včetně příslušníků donucovacích orgánů, zástupců vlád, soudců a prokurátorů, kteří společně projednávají existující způsoby zadávání veřejných zakázek, vytvářejí modely osvědčených postupů účinně zaměřených na problémy příslušných sektorů/zemí a zabývají se tím, jakou roli může korupce představovat v různých fázích procesu zadávání veřejných zakázek.

Prostřednictvím metod interaktivní výuky, případových studií a intenzivní skupinové práce se bude program zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek, veřejnými nákupy komodit a služeb, typy smluv používaných u veřejných zakázek a problémy spojenými s využitím nových technologií, jako v případě elektronického zadávání zakázek.

Podpora právního státu.

Barma: Podpora Právnické sítě v Myanmaru

V roce 2013, společně s Barmským centrem v Praze a s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Burma 2013 3zahájil CEELI Institut program poskytující podporu, asistenci a praktické advokátní dovednosti pro Právnickou síť Myanmaru, nezávislou skupinu barmských právníků.

Cílem CEELI Institutu je pomáhat a podporovat tento nezávislý nestátní subjekt, který pracuje v podmínkách měnící se Barmy po 50 letech diktatury, aby se stal udržitelnou a účinnou sítí právníků vybavených právními dovednostmi využitelnými pro veřejný prospěch, ochranu spravedlnosti a prosazování právního státu.

Podpora občanské společnosti

CEELI Institut také poskytuje různé interaktivní workshopy zaměřené na technická a právní témata, veřejnou odpovědnost a otázky lidských práv pro právníky, zástupce občanských společností a novináře/bloggery.

Minulé programy CEELI Institutu zahrnovaly:

  • Obhajoba lidských práv
  • Lidská práva ve Ferganské kotlině
  • Ochrana lidských práv v demokratickém soudnictví
  • Mezinárodní lidská práva a humanitární právo v Iráku
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech: Nadace pro správu trestního soudnictví
  • Soudcovská nezávislost v Iráku
  • Vývoj lotyšské Knihy soudního senátu
  • Národní soudní kolegium: Afghánský mezinárodní summit srovnávacích odvolacích systémů
  • Vyšetřování nadnárodního organizovaného zločinu